ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

Bunsita ให้ความสำคัญกับการปกป้อง ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอง เรายืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นส่วนตัว และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับท่านเท่านั้น

เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเราดังนี้ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ bunsitadecoration.com/index เพื่อความสะดวกทางเราได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ แต่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทางเราจะกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่เราจะเก็บรวบนั้น ได้แก่ ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (Zipcode) อีเมลล์แอดเดรส (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) ตำแหน่ง (Location) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การออกใบเสร็จ และใบกำกับภาษี เป็นต้น กรณีท่านสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีของท่านเพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการเข้าใช้งาน เพื่อสำรวจความนิยมในการเข้าใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address) เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ซึ่งเรามิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ “เว็บไซต์บุคคลที่สาม” ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้(ถ้ามี) เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์อื่น ท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฯก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นั้น ทางเราจะไม่สามารถรับรองข้อความ หรือการดำเนินการตามที่ใช้ประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์แอดเดรส หรือที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ จัดส่งสินค้าหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเปิดเผย เผยแพร่ ทำให้มีหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในกรณีที่เราได้ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่ง ทางเราจะกำหนดให้บุคคลที่เราว่าจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มิให้มีการนำไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมของกิจการเรา

3. สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทางเราก็ได้ เพียงแค่แจ้งความจำนงดังกล่าวแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยมีระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเข้ารหัสลับ การใช้ Firewall การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใดๆ ที่อาจทำให้ข้อมูลนั้นสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข เปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว วัตถุประสงค์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดีที่สุดโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราอาจทำการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อเนื้อหาความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา

6. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทาง บริษัท เนเชอรัล เทสท์ จำกัด ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชม อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ทีช่องทางนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Address

55/215 ม. 15   ซ. สุขสวัสดิ์ 70
ถ. สุขสวัสดิ์   ต.บางครุ 
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  10130

©2023 bunsitadecoration.com All rights reserved